ZABURZENIA UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH

Ministerstwo Edukacji Narodowej obniżyło wiek szkolny do 6 lat I tak dziecko do osiągnięcia pełnoletniości będzie pobierać obowiązkową naukę w szkole. W ciągu tych 12 lat każde dziecko napotyka trudności związane z opanowywaniem materiału, ze swoimi emocjami, nie zawsze potrafi opanować swoje zachowanie...

Główne problemy szkolne to trudności w nauce (czytaniu, pisaniu, matematyce). Dziecko, mające nawet dobre możliwości intelektualne, nie jest w stanie opanować przewidzianego dla danego etapu edukacji poziomu umiejętności pisania, czytania lub dokonywania operacji matematycznych. Badania prowadzone w Polsce wskazują, że dysleksja rozwojowa występuje u około 15% populacji, z czego lżejsze przypadki stanowią 10 % , a poważniejsze ok. 4%. Oznacza to, że w każdej klasie można spotkać średnio troje dzieci z tym problemem, co najmniej jedno dziecko ma zaś specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, które wymagają diagnozy i terapii.(ZA Polskie Towarzystwo Dysleksji)

Przykładami zaburzeń umiejętności szkolnych są:

 • Zaburzenia czytania (dysleksja)
  Objawy: Wolne tempo czytania
  Znacznie ograniczone rozumienie odczytanego tekstu
  Trudności w rozpoznawaniu słów
  Mylenie słów podobnych
 • Zaburzenia rozumowania matematycznego (dyskalkulia)
  Objawy: Trudność w dokonywaniu operacji arytmetycznych na liczbach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie)
  Trudność w opanowaniu tabliczki mnożenia
  Trudność w rozpoznawaniu znaków matematycznych
  Słabe rozumienie operacji matematycznych
  Trudność w odwzorowywaniu cyfr
 • Zaburzenia pisania (dysortografia, dysgrafia)
  Objawy: Trudność w opanowaniu prawidłowej pisowni ortograficznej i interpunkcji
  Nieumiejętność zastosowania reguł pisowni
  Trudność w formułowaniu zdań i wypowiedzi pisemnych
  Niestaranne, mało czytelne pismo

Terapia tych problemów powinna obejmować:

 • zajęcia reedukacyjne dziecka
 • terapię indywidualną dziecka
 • ścisłą współpracę z rodzicami i nauczycielami dziecka.

Prawo oświatowe daje obecnie dzieciom z dysleksją możliwość częściowego przynajmniej zrównania szans edukacyjnych z pozostałymi uczniami. Opinia o dysleksji wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zobowiązuje nauczycieli do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami (m. in. nieobniżania ocen za błędy ortograficzne czy brzydki charakter pisma). Także w ocenie prac egzaminacyjnych na zakończenie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (matura i egzamin zawodowy) stosuje się specjalne kryteria. Maturzysta ze stwierdzoną głęboką dysgrafią może także wystąpić do z wnioskiem o możliwość pisania podczas egzaminu na komputerze lub maszynie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl)

Zapraszamy na diagnozę do naszej Pracowni. Nasze badania i opinie są uznawane przez placówki edukacyjne. Działamy jako Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, posiadamy wpis w do ewidencji placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Prowadzimy także terapię, realizujemy zalecenia innych poradni. Zapraszany do zapoznania się z naszą ofertą.

LOBUS - Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka dokona diagnozy Twojego dziecka, opracuje program terapii i poprowadzi terapię. Prosimy o zapoznanie się z naszymi usługami.