WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe
i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego,                od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole,    a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

- Art. 71b pkt 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r nr 256, poz. 2572),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 12 lutego 2009 r.).

Dla kogo jest wczesne wspomaganie? (wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci).

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Cele i założenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci).

- ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
- nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapeutycznego,
- analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie.

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą:

- pedagog specjalny posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka: oligofrenopedagog, tyflopedagog i surdopedagog,

- psycholog,
- logopeda,
- fizjoterapeuta,
- terapeuta integracji sensorycznej.